Üyelik Sözleşmesi

 

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi

datasciencearth.com Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme, datasciencearth.com Web markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren datasciencearth.com sitesi ile Kullanıcı / Yazar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında datasciencearth.com Web Sitesi belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı “Yazar” olarak alınacaktır. datasciencearth.com Web Sitesi ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, datasciencearth.com Web Sitesi olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

datasciencearth.com Web Sitesinde Yazarlık yapan üyeler için siteden içerik sağlama, faydalanma ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Yazar kullanıcısı olarak datasciencearth.com’a üye olan bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Üyeler datasciencearth.com Web Sitesine hiçbir şekilde herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. datasciencearth.com Web Sitesi üzerinden üyelerin düşüncelerini, haber paylaşımları, tartışmalar ve yorumların yapabilecekleri bir web sitesidir.

2) Yazarların datasciencearth.com Web Sitesine gönderdikleri ve daha sonra yayınlanan tüm içerik hakları yayınlandıktan sonra tüm yayın hakları datasciencearth.com Web Sitesine aittir. Yayına girdiği andan itibaren yapılabilecek tüm işlemlerin hakkı datasciencearth.com Web Sitesine aittir.

3) Yazarlar, datasciencearth.com için oluşturdukları ve yayımlanmış olan tüm içeriklerin hakkı süresiz bir şekilde datasciencearth.com Web Sitesine devrettiğini kabul eder. Yayınlanan herhangi bir içerik için Yazar, hak talebinde bulunmayacağını kabul etmiş ve beyan etmiş olur.

4) datasciencearth.com’da kullanıcı hesabı oluşturulup, üyelik kabul edildikten sonra Yazar/Kullanıcı sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

5) datasciencearth.com için oluşturduğu içeriklerin kendine özgün ve kopyalanmadığını ilk başta kabul etmiş olur.

6) datasciencearth.com Web Sitesine www.datasciencearth.com üzerinden siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren tüm yasal kuralları ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ise doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen yazar kullanıcısının kendisine bağlanacaktır.

7) Yazar, sitede herhangi oluşan arıza veya kesinti durumunda kaybolan verilerden dolayı Datasciencearth.com Web Sitesine sağlamış olduğu içerikleri datasciencearth.com’dan talep edemez ve hak iddiasında bulunmamayı kabul ve beyan etmiş olur.

8) datasciencearth.com Web Sitesine yayınlanması için gönderilen bir yazının yayınlanmış veya yayınlanmamış olması fark etmeksizin, başka sitelerde de yayınlanmış olması datasciencearth.com sitesinin sistemine, çalışma prensiplerine, içerik politikasına ve yayın politikasına kesinlikle ters ve aykırıdır. Bu tarz bir durumda, Yazar’ın yazarlığı iptal edilir ve kullanıcı hesabı kapatılır. Kullanıcı hesabının kapatıldığı ana kadarki tüm paylaşılan içeriklerin hakkı datasciencearth.com Web Sitesine geçmiş olur.

9) datasciencearth.com’a yazarlık başvurusunda bulunduğu anda Yazar, verdiği kişisel bilgilerin ve diğer yazar bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kanun ve Mer’i Mevzuatın önünde doğruluğunu kabul etmiş olup, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu takdirde datasciencearth.com Web Sitesinin uğrayacağı tüm zararların tazminini karşılayacağını kabul etmiş olur.

10) Yazar, datasciencearth.com’da kullanılmak üzere verilen kullanıcı adını ve şifresini 3. kuruluşlara veya kişilere vermeyeceğini kabul ve beyan eder. Sitede yazarlık yapması için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre yazarın bizzat şahsına aittir. Bu sebepten dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından datasciencearth.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, datasciencearth.com sitesinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı makaleler ve içerikler hakkında kendisinin veya datasciencearth.com sitesinin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini datasciencearth.com sitesi’ne vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, İnteraktif Alanları (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri datasciencearth.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayınlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.

Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;

Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehdit içerikli, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (İçerik); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;

Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;

Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;

Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, Datasciencearth.com Sitesi ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı datasciencearth.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan etmiş olur.

14) Yazar, datasciencearth.com’a sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazar kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi sorumlulukları vardır. Datasciencearth.com sitesinde yayınlanacak herhangi bir içerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, Datasciencearth.com sitesinin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikasına, Çalışma Prensiplerine, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikasına ve Teklif ve Kopyalama Haklarına uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

16) datasciencearth.com Sitesi’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Datasciencearth.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında datasciencearth.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına peşinen izin verdiğini kabul eder.

18) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, sms, vb. iletişim kanallarının datasciencearth.com Sitesi tarafından kullanılarak iletişime geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMUNDA

1) datasciencearth.com Sitesi, işbu sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) Bu sözleşme karşılıklı veya datasciencearth.com Sitesi tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazarın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, Datasciencearth.com sitesinde yayına girmiş hiçbir makalenin veya içeriğinin datasciencearth.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca datasciencearth.com’da yayınlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazarın datasciencearth.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, datasciencearth.com web sitesi için oluşturduğu ve yayınlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak datasciencearth.com Sitesi’ne devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, datasciencearth.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Bu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesi durumunda; Datasciencearth.com sitesi, Yazara ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkına sahiptir. Yazarın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar bu maddede belirtilen bu durumu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Datasciencearth.com sitesinin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) datasciencearth.com sitesinde köşe yazısı, bilimsel ya da bilgilendirici yazı  niteliğinde fikir veya düşüncelerini beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Ekibi, Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. datasciencearth.com sitesi, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü içeriğe yapılan yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı datasciencearth.com sitesinin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, datasciencearth.com sitesi malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya datasciencearth.com sitesinin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: datasciencearth.com sitesini kullanmamaktır ve datasciencearth.com sitesinde Yazar olarak üye olmayacağını iletisim@datasciencearth.com adresine bildirmelidir. Bu durumda datasciencearth.com sitesi, söz konusu olan yazarın üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. datasciencearth.com sitesi, Yazarın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı takdirde, aşağıda belirtilen “Yazar Üyeliğin Sonlandırılması Durumunda” başlığı altında belirtilen prosedürün uygulanacağını peşinen kabul eder.

Yazar Üyeliğin Sonlandırılması Durumunda

Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.

Yazarın ismi Künye sayfamızda “Tüm Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.

Yazara ait yazılar, içerikler ve yazar biyografisi kaldırılmaz.

Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “datasciencearth” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir. Tüm haklar datasciencearth.com’a geçmiş olacaktır.

E. SON BULMA

Bu anlaşma, datasciencearth.com sitesi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Anlaşmanın son bulması durumunda, Yazarın kullanıcı hesabı girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar. Yazarlık kullanıcı adı ve şifresi iptal edilir.