Stratejik Planlama ve Veri Yönetimi

Günümüzde hemen hemen hayatın her alanında “Stratejik Planlama” kavramını çok duymaya başladık. İki kelimeden oluşan bu önemli kavram hakkında yazılmış binlerce makale var. “Strateji” ve “Planlama” aslında birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları. Strateji olmadan planlama yapmanın ya da planlama olmadan strateji geliştirmenin eksik olacağı bir gerçektir. Bir amaç ile ilgili hedefe ulaşabilmek için strateji geliştirilmesi ve bu stratejiyi hayata geçirmek için bir planın uygulanması gerekmektedir. Bir iş modeliniz olmasa bile strateji ve planlama hayatımızın bir aşamasında mutlaka karşımıza çıkmaktadır. Nasıl mı? Örneğin; öğrencilik yıllarımıza dönelim. Strateji: Ödevi yapmak–>Plan: Belirlenmemiş–>Sonuç: Başarısızlık. Ya da tam tersinden düşünürsek; Plan: Uygun paket programı kullanarak bir ekonomik öngörü modeli oluşturmak–> Strateji: Belirlenmemiş–>Sonuç: Başarısızlık. Bu basit örnekte de görüldüğü üzere “Strateji” ve “Planlama” arasındaki güçlü bağa ilişkin daha pek çok örnek sıralanabilir.

Profesyonel iş hayatında stratejik planlama çok önemli ve vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir iş yeri için strateji aslında o iş yerinin amacını, ne yapmak ve hangi hedefe ulaşmak istediğini belirlemeye yarar. Bu isteğini disipline eder, risklerini en aza düşürür ve başarıya ulaştırır. Bu sayede doğal olarak kurum için kâr maksimizasyonunu da sağlamaya çalışır.

1.Aşama

Stratejik Planlamanın en önemli aşaması hedeflerin gerçekçi belirlenmesidir. Öncelikle, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) (SWOT) ve İç/Dış Paydaş analizleri yapılarak kurumsal kabiliyet ve kapasite detaylandırılmalıdır. Hedeflerin sayısının çok fazla olması tercih edilmemelidir. Kısa ve uzun vadede ulaşılmak istenilen hedefler gerçekçi olarak belirlendikten sonra bu hedeflere ulaşmak için amaçlar belirlenmelidir. Planlamanın en önemli aşaması ise performans göstergeleridir. Stratejik hedef kapsamında amaçlara ulaşıp ulaşılmadığı performans göstergeleri ile takip edilir. Performans göstergeleri nicel verilerden oluşmalıdır. Aynı şekilde, performans göstergelerinin sayısının çok olması tercih edilmez. Göstergeler de gerçekçi ve ölçülebilir olmalıdır. Özellikle, ölçülmesi mümkün olmayan göstergeler stratejik amaçların ve hedeflerin altında yer almamalıdır. Bu göstergelere ilişkin gerçekçi yıllık hedefler belirlenmelidir. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı belirli aralıklarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık) ölçülmelidir. Yıl sonunda hedef gerçekleşme oranı hesaplanarak, hedefin ne kadarına ulaşıldığı belirlenir. Gerçekleşme oranı %50’nin altında olan performans göstergeleri ile ilgili değerlendirme yapılarak, gerekli durumlarda bu göstergeler stratejik plan çalışmasından çıkarılır. Gerçekleşme oranı %100 ve buna çok yakın olan göstergeler başarılı olarak kabul edilir.

2.Aşama

Yıl sonunda stratejik hedeflerin gerçekleşme oranları ile ilgili bir Performans-Faaliyet Raporu hazırlanır. Bu rapor ile kurum için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı açıkça görülür. Ulaşılamayan hedefler için çalışan ve yönetici özelinde değerlendirme yapılarak NEDEN? sorusu cevaplanmaya çalışılır.

Stratejik Planlama çalışmalarında veri yönetimi de çok önemlidir. Genellikle, kurum veritabanında yer alan bilgilere dayanarak performans göstergeleri ölçüldüğünden, verilerin çekilmesi, depolanması ve özet bilgiye dönüştürülerek takibi ve hatta öngörülerin yapılması belirli bir sistematiği de beraberinde getirmektedir. Özellikle veri yönetimi konusunda uzman kişilerin kurumda istihdam edilmesi de ayrı bir öneme sahiptir. Veri yönetimi çeşitli iş zekâsı uygulamaları ile profesyonelce yönetilebilir. Bu kapsamda kullanılan Oracle BI, Microsoft Power BI vb. oldukça başarılı uygulamalar bulunmaktadır.  Bu uygulamalarla stratejik hedeflere ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri anlık olarak raporlanabilmekte ve dashboard tasarımlarıyla yönetici özetleri de hazırlanabilmektedir. Böylelikle verilere el ile müdahalenin önüne geçilmekte ve tutarlılık sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda popüler olan R ve Python programlama dillerine ait kütüphaneler de kullanılarak çok başarılı raporlama modülleri oluşturabilmektedir. Bu programlama dillerinin diğer iş zekâsı uygulamalarına göre en önemli avantajı ileriye yönelik gelişmiş tahminleme modelleri sunmasıdır.

Veri yönetiminin iş zekâsı uygulamaları veya çeşitli programlama dilleri kullanılarak yapılması stratejik hedeflere ulaşabilmek için mutlak gerekliliktir. Göstergelerin takibi, performansının ölçülmesi,  gerçekleşme durumu gibi kavramlar bu raporlama uygulamaları ve programlama dilleri kullanılarak anlık olarak kolay ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede, stratejik planlama nitel ifadelerin mutlak doğru olacak şekilde nicelleştirilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.