SORULARLA AR-GE MERKEZLERİ

arge merkezleri ile ilgili çok sorulan sorular

Ar-Ge Merkezi nedir?

Ar-Ge Merkezi, işletmelerin mevcut organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

***Sektörler itibariyle değişiklik gösteren asgari Ar-Ge Merkezi personel sayısı için detaylı bilgilere 01/08/2016 tarih ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına’nda bulabilirsiniz.

 

Ar-ge Merkezi Olabilmek için Asgari Şartlar Nelerdir?

 

  • Faaliyetlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi
  • En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi
  • Başvuruda bulunan işletmenin Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak yeterli (teknolojik varlıklar, insan kaynağı, fikri haklar, yönetim yeteneği) kaynaklara sahip olması
  • Çalışan personellerin Ar-Ge Merkezine giriş çıkışlarının fiziksel kontrollerinin yapılabilmesine imkan sağlayacak kaynaklara kontrol mekanizmalarının bulunması
  • Proje Yönetimi ilkeleri dahilinde yürütülen Ar-Ge projelerine sahip olunması
  • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir şekilde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde bulunması

 

Ar-Ge Merkezlerine  Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

Ar-Ge indirimi

Ar-Ge  Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların tamamını Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Gelir vergisi stopajı teşviki

Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelleri bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’I ve diğerleri için %80’i gelir vergisinden muaftır.

Sigorta primi desteği

Ar-Ge ve destek personellerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Damga vergisi istisnası

Ar-Ge Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan muaftır.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden ArGe merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

Ar-Ge Merkezleri Personel Unvanları ve Görevleri Nelerdir?

 

Ar-Ge Merkezinde çalışan Lisans mezunları araştırmacı, teknik lise ve meslek lisesi çıkışlı personeller teknisyen ve Ar-Ge projeleri ile doğrudan ilişkili yönetici, bakım, muhasebe, vs. personeli ise destek personeli olarak unvanlarla görev yapmaktadırlar.

Araştırmacı

Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar araştırmacı olabilirler.

Teknisyen

Meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler teknisyen olabilir.

Destek Personeli

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel destek personeli olarak kabul edilir.

*** Destek personelleri, Ar-ge merkezlerinde destek personellerinin sayısı, toplam Ar-Ge personeli sayısının, en fazla %10’u kadar olabilir.

 

Ar-Ge Projesi Nedir?

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her aşamasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projelerdir.

 

Ar-Ge Merkezi Teşvik Süresi Ne Kadardır?

Ar-Ge Merkezleri için bir süre kısıtı olmamakla birlikte, merkezlerin onaylanan şartlarda faaliyetlerine devam etmesi, sürekli olarak Ar-Ge Projeleri yürütmesi ve yapılan kontrol ve denetimlerde bu şartların yerine getirildiğinin doğrulanması durumunda teşviklerden yararlanmaya devam ederler.

 

Arge Merkezi Başvurusu Ne zaman Yapılır?

Başvuru için bir zaman kısıtlaması yoktur. Gerekli şartları sağlandığında istenildiği zaman Sanayi Bakanlığı’na başvuru yapılabilir.

——————————————————-

Bugün Ar-Ge Merkezlerine biraz da soru cevap şeklinde “en temel gereklilikleri nelerdir” penceresinden bir bakış açısı oluşturmaya çalıştım. Aslında yukarıda bahsettiğim her şey çok küçük farklar ile Tasarım Merkezleri içinde gerekli olan şartları tanımlamaktadır.

Genel kuralları 5746 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelik ve tebliğler ile tanımlanmış olan Ar-Ge Merkezlerinin kurulması husundaki gereklilikler açıkça belirlenmiştir. Ancak bu merkezlerin yürütülmesi süreçleri şirketlerin tek bir kişinin yada bölümün işi olmaktan ziyade; İnsan Kaynakları, Satın alma, Muhasebe, Finans ve Ar-ge bölümlerinin ortak çalışmaları ile çok yönlü yönetim ve raporlama gereksinimlerini içinde barındıran bir faaliyetler bütünüdür. Belki bir başka yazımızda işin biraz da bu yönünü ele alabiliriz.

 

Sevgiler, Zekiye Aydoğan

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.