REGRESYON ANALİZİ

Regresyon , bir bağımlı değişken (genellikle Y ile ifade edilir) ile bir dizi diğer değişken (bağımsız değişkenler -X- olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir ölçümdür.

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişkenin yer aldığı istatiksel modellerde, genellikle neden-sonuç ilişkileri araştırılır. Yani değişkenlerden biri ya da birkaçının, diğer bir ya da birkaç değişkeni ne ölçüde etkilediği incelenir. Eğer değişkenler arasında ilişki varsa, ilişkinin derecesi matematiksel bir fonksiyon olarak ortaya konur. Bu fonksiyona regresyon fonksiyonu denir.

Örneğin bir işletmenin pazarlama harcamaları ile satış gelirleri arasındaki ilişki analiz edilmek istenirse ;

Bu analizde pazarlama harcamaları bağımsız değişken olurken satışlar ise bağımlı değişken olmaktadır. Çünkü burada analiz edilmek istenen pazarlama harcamalarının satışları ne şekilde etkilediğidir. Öncelikle hem bağımlı hem de bağımsız değişkene ait veriler grafik üzerinde gösterilmelidir. Noktaların belirli bir şekilde ilerlediğini korelasyon katsayısı ile matematiksel olarak kanıtlamak mümkün olmaktadır. Korelasyon iki değişkenin arasındaki bağı ölçmektedir. Korelasyon katsayısı 1’e yaklaştıkça iki değişken arasındaki bağ güçlenir. -1’e yaklaşması durumunda ise ters bağdan söz etmek mümkün olmaktadır. Korelasyon katsayısının sıfıra yakın değerlere ulaşması ise iki değişken arasındaki zayıf bağı göstermektedir.

Regresyon analizi ile gelecek tahmini yapabilmek için korelasyon katsayısının 0.5 ile 0.99 arasında olması beklenir. Kat sayının bu aralık içerisinde bulunması durumunda her iki değişkenin pozitif bir ilişki içinde olduğunu gösterir. Diğer bir değişle korelasyon katsayısının 0.5 ile 0.99 arasında bulunması pazarlama harcamalarının satışları arttırdığı anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak gelecek tahminlemesi de, yapılan her bir pazarlama harcamasının satışları arttıracağı yönünde olmaktadır.

Değişkenler arasında korelasyon katsayısı tespitinden sonra yapılması gereken regresyon doğrusunun oluşturulmasıdır. Regresyon doğrusu hesaplanmaktadır. Çünkü bu doğru en küçük kareler yöntemi ile belirlenir. Böylelikle en düşük hata payını içeren doğruya ulaşmak mümkün olmaktadır. Regresyon doğrusunun aynı doğrultuda devam etmesi durumundan geleceğe yönelik tahmini verilere de ulaşılmış olunur.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.