Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu – KVKK

kişisel verilerin korunumu kanunu nedir?

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu – KVKK nedir?

KVKK, gelişen teknolojilerin kullanılması için ya da kullanılırken, kişilerin paylaştığı ya da bu kullanımlardan dolayı ortaya çıkan Kişisel verilerin, kişinin rızası olmadan kullanılmasına sınır getiren kanundur.

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu – KVKK neden yapıldı?

Kişisel verilerin korunumu kanunu kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için yapılmıştır.

 • Kişilerin özel bilgilerinin herhangi bir koruma ya da sınırlandırılma olmadan erişime açık olması durumu öncelikle bir çok dolandırıcılık olaylarına konu olabilmektedir.
 • Kişisel verileri ele geçirilen kişiler, tanımadıkları insanlar tarafından taciz edilebilmekte ya da istemedikleri reklam uygulamalarına maruz kalabilmektedirler.
 • Kişilerin özel hayatları ile ilgili bilgilerin başkaları tarafından bilinmesini istememeleri en doğal haklarıdır.
 • Kişilerin aldıkları hizmetlere erişim için kullandıkları bilgiler ya da bu hizmetleri kullanırken ortaya çıkan verilerin nasıl ve ne sebeple kullanılabileceğini bilmek en doğal insan hakkıdır.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri genel itibarı ile kişilerin özel hayatları ya da temel hak ve hürriyetlerini zedeleyecek her türlü veridir. Aşağıdaki bunlara ilişkin bir liste veriyorum ama kişisel veriler sadece bu liste ile sınırlı değildir.

 • İsim, Soyisim
 • Kimlik/Ehliyet/Pasaport numaraları
 • Telefon numaranız
 • Adresiniz
 • Öz geçmişiniz
 • Fotoğraflarınız
 • Biyometrik  yada Genetik bilgileriniz
 • Din/Irk/Mezhep/Siyasi düşünceniz
 • Parti/Dernek üyelikleriniz
 • Sağlık bilgileriniz

Yukarıda tanımladığımız veriler ancak ve ancak kişinin Açık Rızası ile işlenebilmektedir.

Açık Rıza nedir?

Açık Rıza, kişinin kişisel verisinin kullanılması için onayının olması anlamına gelmektedir. Açık Rızanın gerçekleşebilmesi için bazı şartlar vardır.

 • Kişisel verinin hangi amaçla, ne kadar süre ile kullanılacağının açıkça belirtilmiş olması,
 • Hangi kişisel verilerin, nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmiş olması,
 • Kişisel veriler, kişinin özgür iradesi ile herhangi bir şart altında olmadan toplanmış olması,
 • Kişinin özgür iradesi ile kendisine verilen bilgiler ışığında rızasını beyan etmiş olması.

Kişisel verilerin işlenmesinde bazı durumlarda Açık Rıza olmaksızın yapılabilmektedir. Bu durumlar kanunda belirtilmiştir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Anonimleştirme

Kişisel Veriler, sahibi olan kişinin talebi üzerine tamamen ortadan kaldırılmak zorundadır. Bu ortadan kaldırma işlemi tüm basılı ya da elektronik ortamda saklanan nüshalar için geçerlidir.

Anonimleştirme işlemi, saklanacak verinin sahibi ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Anonimleştirilmiş veri istatistiki araştırmalara konu olması sebebiyle kullanılabilmektedir.

Kişinin hakları nelerdir?

Kişiler aşağıda sayılan hakları sahiptirler

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.