Julia: Değişkenler, Operatörler ve Veri Türleri – Bölüm 3

Herkese selamlar ve sağlıklı günler. 🙂

Julia programlama dili serimizin üçüncü yazısıyla tekrardan bir aradayız. İlk iki bölüm itibariyle Julia’nın kendisini, sunduğu özellikleri ve paket yöneticisini tanıdık. Bu bölümde de, artık Julia’ya başlangıç yapıyoruz. Julia’da değişken tanımlamayı, operatör türlerini/kullanımlarını ve veri türlerini tanıyoruz.

İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan hemen başlayalım! 🙂

Bölümler

Bölüm İçeriği

Aşağıda Julia dersleri Bölüm 3 kapsamındaki başlıklar listelenmiştir.

 1. Değişkenler
 2. Operatörler
 3. Veri Türleri

1. Değişkenler

Değişkenler, veriyi içerisinde depolayan birimlerdir. Geliştirici tarafından tutulmak/saklanmak istenen veri, daha sonra kullanılmak üzere bir değişkene atanır.

Programlama dillerinin en temel özelliklerinden olan değişken tanımlama işlemiyle herhangi bir programlama diliyle başlangıç seviyesinde ilgilenmiş herkes tanışmıştır. Julia programlama dilinde deklare edilen değişkenin ait olduğu veri tipini geliştiricinin belirtmesine gerek yoktur. Otomatik olarak atanılan değere göre hangi veri tipi sınıfına ait olduğu belirlenir. Ancak daha öncesinde C/C++, C#, Java gibi programlama dilleriyle uğraşanlar geliştiriciler, değişkenlerin veri tiplerinin kendileri tarafından belirlemesini gerektiğine aşinalardır.

Her programlama dilinde olduğu gibi Julia için de değişken atamaları aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Julia değişkenleri adlandırmak için son derece esnek bir sistem sağlar. Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlıdır. Aynı zamanda Unicode adlarına (UTF-8 kodlamasında) izin verilir.

Çok güzel bir özellik olarak Julia REPL ve diğer birkaç Julia düzenleme ortamında, ters eğik çizgiden sonra LaTeX sembol formatı adını yazarak birçok Unicode matematik sembolünü pratik olarak yazabilirsiniz.

Desteklenen sembollerin tam listesine buradan göz atabilirsiniz.

Örnek olarak:

Julia, gerektiğinde yerleşik sabitleri ve işlevleri yeniden tanımlamanıza bile izin verecektir (potansiyel karışıklıkları önlemek için bu önerilmez):

Ancak, halihazırda kullanımda olan yerleşik bir sabiti veya işlevi yeniden tanımlamaya çalışırsanız, Julia size bir hata çıktısı üretir:

İzin Verilen Değişken Adları

Değişken adları, bir harf (A-Z veya a-z), alt çizgi veya 00A0’dan büyük Unicode kodlamalarının bir alt kümesiyle başlamalıdır; özellikle, Unicode karakter kategorileri Lu/Ll/ Lt/Lm/Lo/ Nl (harfler), para birimi ve diğer simgeler ve matematik sembollerinin bir alt kümesine izin verilmektedir.

Değişkenler için açıkça izin verilmeyen adlar, dahili ifadelerin adlarıdır:

Dilde tanımlı dahili ifadeler değişken adlandırılmasında kullanılamazlar.

Sözcüklerin ayrımı alt çizgilerle (‘_’) belirtilebilir, ancak adın okuması zorlamadığı takdirde alt çizgi kullanımı önerilmez.

Julia’nın müsade ettiği yazım stili hakkında buradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Değişken Kapsamları

Bir değişkenin kapsamı, içinde bir değişkenin görülebildiği kod bölgesidir. Değişkenin kapsamını belirleme, değişken adlandırmaları çakışmaların önlenmesine yardımcı olur.

Dildeki bazı yapılar, bazı değişken kümelerin kapsamı olarak uygun kapsam bloklarını sunar.

Julia’da global ve local olmak üzere iki ana kapsam türü bulunmaktadır.

YapıKapsam Türüİç içe yerleştirilebilecek kapsam blokları
modulebaremoduleglobalglobal
etkileşimli istemci (REPL)globalglobal
structmacrolocalglobal
forwhiletry-catch-finallyletlocalglobal ya da local
fonksiyonlar (söz dizimi, anonim & do blokları)localglobal ya da local
comprehensions, broadcast-fusinglocalglobal ya da local

Bu tabloda özellikle eksik olan, blok içermeyen begin blokları ve if bloklarıdır. Ama bu blokların kapsamlarını serimizin ileriki bölümlerinde ele alacağız. Şu an için değişken atamalarında pratik olarak kullanılabilecek temel değişken kapsamlarımızı tanıyacağız.

const Kullanımı

Değişkenlerin yaygın kullanımlarından biri olan const kullanımı, değişmeyen değerler için tanımlanır. Bu kapsamdaki değişkenler yalnızca bir kez atanır. Atama, const anahtar sözcüğü kullanılarak derleyiciye bildirilir:

Tek bir const atamasında birden çok değişken de bildirebiliriz:

Öncesinde const ile tanımlanmış bir değişken için yeni atanmak istenen değer ilk sabit değerle aynı değilse hata alınır:

Aynı veri tipindeyse ise de uyarı yazdırılır. Bu durum için veri tipi ondalıklı yani float veri tipindedir.

local Kullanımı

local hem okuma hem de yazma için bir üst yerel kapsamdaki tüm değişkenleri devralır.

Global kapsamların aksine, local kapsamlar ad alanları değildir, bu nedenle iç kapsamdaki değişkenler, bir tür nitelikli erişim yoluyla üst kapsamdan alınamaz.

global Kullanımı

Her modül, diğer tüm modüllerin global kapsamından ayrı olarak yeni bir küresel kapsam sunar; her şeyi kapsayan global kapsam yoktur.

Modüller, değişken tanımlamaları veya using ya da import aracılığıyla veya nokta gösterimini kullanarak nitelikli erişim yoluyla diğer modüllerin değişkenlerini kapsamlarına dahil edebilir.

global kullanımına yönelik basit bir atama ve çağrılma örneği:

2. Operatörler

Her programlama dilinde olduğu gibi Julia’da da operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılan matematiksel sembollerdir. Bu semboller aritmetik ve mantıksal hesaplamalar yapmak için kullanılır. Operatörlerin işlem gerçekleştirdiği değişkenler Operand olarak adlandırılmaktadır.

Örneğin, aşağıdaki ifadeyi göz önünde bulundurabiliriz:

Burada “+”, toplama operatörü olarak bilinen en basit operatördür ve “a” ve “b”, işlenenlerdir. Toplama operatörü derleyiciye “a” ve “b” işlenenlerinin ikisini birbiriyle toplamasını söylemektedir.

Operatör Türleri

Julia programlama dilinde 6 tip operatör bulunmaktadır.

 • Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)
 • Bitsel Operatörler (Bitwise Operators)
 • Mantıksal Operatörler (Logical Operators)
 • Atama Operatörleri (Assignment Operators)
 • Vektörel Nokta Operatörleri (Vectorized ‘dot’ Operators)
 • İlişkisel Operatörler (Relational Operators)

Dilerseniz hep birlikte bu tipleri tanıyalım. 🙂

1. Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde aritmetik/matematiksel işlemler gerçekleştirmek için kullanılırlar.

Bu operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme, vb. işlemleri içerir. Hepimizin aşina olduğu en temel operatörlerdir.

Örnek: (+, – , * , / , % , +x , -x)

Aritmetik operatörler iki türdür:

 • Tekli Operatörler: Tek bir değerle çalışan operatörler tekli operatördür. Örneğin: (+x, -x)
 • İkili Operatörler: İki değerle çalışan operatörler ikili operatördür. Örneğin: (+ , – , * , /)
OperatörAçıklamaSöz dizim
+ (Birli artı)Birli artı operatörünün sonucu ( + ), işleneninin değeridir. +x
– (Birli eksi)Birli olumsuzlama operatörü (  ) işleneninin negatifini üretir. -x
+İki değeri toplama operatörüx + y
İki değerinin farkının alınmasını sağlayan operatörx – y
*İki değeri çarpımını sağlayan operatörx * y
/İlk değeri, ikinciye bölen operatör.
Ondalıklı (float) olarak değer döndürür.
x / y
÷İlk değeri, ikinciye bölen operatör.
Tam sayı (integer) olarak değer döndürür.
x ÷ y
\İkinci değeri, birinciye böler.x \ y
^İlk değerin, ikinci değer karşılığınca üssünü alır.x ^ y
%İlk değerin, ikinciye bölümünün kalanını döndürür. x % y
!Bool değerini değiştirir, yani true’dan false’a veya false’dan true’ya olacak şekilde.x ! y

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kullanılabilirler:

2. Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler, bir sayının ayrı bitlerinin manipülasyonunu gerçekleştirmek için kullanılır. Tam sayı türlerinden herhangi biriyle kullanılabilirler.

Örnekler: (~, &, |, >>, <<)

OperatörAçıklamaSöz dizim
~Bitwise NOT~x
&Bitwise ANDx & y
|Bitwise ORx | y
Bitwise XORx ⊻ y
>>>Logical rightx >>> y
>>Bitwise right shiftx >> y
<<Bitwise/Logical left shiftx << y

Kullanımı yukarıdaki tabloya göre sırasıyla aşağıdaki gibidir:

3. Mantıksal Operatörler

Mantıksal Operatörler, iki veya daha fazla koşulu birleştirmek/kısıtlamak veya orijinal durumun değerlendirmesini dikkate almak için kullanılırlar. Mantıksal bir operatörün çalışmasının sonucu, true veya false olan bir boole değeridir.

Örneğin, Julia’da ‘&&’ operatörü olarak temsil edilen mantıksal operatör AND, göz önünde bulundurulan her iki koşul da sağlandığında doğrudur.

Aksi takdirde, false değeri döndürür. Bu nedenle, a && b, hem a hem de b doğru olduğunda (yani sıfır olmayan) true değerini döndürür.

OperatörAçıklamaSöz dizim
&&Logical AND: Her iki değer doğruysa doğrudurx && y
||Logical OR: Değerlerden herhangi biri doğruysa doğrudurx || y
!Logical NOT: İşlenen değer yanlışsa doğrudur!x

4.Atama Operatörleri

Atama operatörleri, bir değişkene değer atamak için kullanılır. Atama operatörünün sol taraftaki işlenen, bir değişkendir ve atama operatörünün sağ taraftaki işleneni bir değerdir. Sağ taraftaki değer, sol taraftaki değişkenle aynı veri türünde olmalıdır, aksi takdirde derleyici bir hata oluşturur.

OperatörAçıklamaSöz dizim
=Sol taraftaki işlenene ifadenin sağ tarafının değerini atar.x = y + z
+=Sol taraftaki işleneni sağ taraftaki işlenene ekler ve ardından soldaki işlenene atar.a += b a = a + b
-=Sağ taraftaki işleneni sol işlenenden çıkarır ve ardından sol işlenene atar.a -= b a = a – b
*=Sağ taraftaki işleneni sol işlenenle çarpar ve ardından sol işlenene atar.a *= b a = a * b
/=Sol taraftaki işleneni sağ işlenenle böler ve ardından sol işlenene atar.a /= b a = a / b
\=Sağ taraftaki işleneni sol işlenenle böler ve ardından sol işlenene atar.a \= b a = a \ b
÷=Sol taraftaki işleneni sağ işlenenle böler ve ardından sol işlenene atar.a ÷= b a = a ÷ b
%=Sol ve sağ işlenenleri kullanarak mod alır ve sonucu sol işlenene atar.a %= b a = a % b
^=İşlenenleri kullanarak üs değerini hesaplar ve çıkan değeri sol işlenene atar.a ^= b a = a ^ b
&=İşlenenlerde bitsel AND gerçekleştirir ve sol işlenene değeri atar.a &= b a = a & b
|=İşlenenlerde bitsel OR gerçekleştirir ve sol işlenene değeri atar.a |= b a = a | b
⊻=İşlenenlerde bitsel xOR gerçekleştirir ve sol işlenene değeri atar.a ⊻= b a = a ⊻ b
>>>=İşlenenlerde mantıksal sağ kaydırma yapar ve sol işlenene değeri atar.a>>>=b a=a>>>b
>>=İşlenenlerde bitsel sağa kaydırma yapar ve sol işlenene değer atar.a >>= b a = a >> b
<<=İşlenenlerde bitsel sola kaydırma gerçekleştirir ve sol işlenene değer atar.a <<= b a = a << b

5. Vektörel Nokta Operatörü

Bir “nokta” işleci bir dizinin tamamında, bir ikili işlem gerçekleştirmek için kullanılır.

Yukarıdaki kod (.) operatörü kullanılmadan gerçekleştirildiğinde bir hata oluşturur. Bunun nedeni de, üs işlecinin dizilerde işlem gerçekleştirememesidir.

Aşağıda da görebileceğimiz gibi hata üretmektedir:

Ancak nokta operatörünü kullanarak dizi üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemde aşağıdaki başarılı çıktıyı elde ederiz:

6. İlişkisel Operatörler

Bu operatörler, eşitlik, büyüklük ve küçüklü gibi ilişkileri kontrol etmek için kullanılır. Karşılaştırmadan sonra boole tipinde sonuç döndürürler ve döngüsel ifadelerde, koşullu if-else ifadelerinde yaygın olarak kullanılırlar.

OperatörAçıklamaSöz dizim
>Büyüktür: Sol taraftaki işlenen sağdan büyükse doğrudur.x > y
<Küçüktür: Sol taraftaki işlenen sağdan küçükse doğrudur.x < y
==Eşittir: Her iki işlenen de eşitse doğrudur.x == y
!=, ≠Eşit değil: İşlenenler eşit değilse doğrudur.x != y or x ≠ y
>=, ≥Büyüktür veya eşittir: Sol taraftaki işlenen sağdan büyük veya ona eşitse doğrudur.x >= y or x ≥ y
<=, ≤Küçüktür veya eşittir: Sol taraftaki işlenen sağdan küçük veya ona eşitse doğrudur.x <= y or x ≤ y

3. Veri Türleri

Julia’nın türleri temel olarak çeşitli boyutlarda ve işlevlerdeki veri türleridir. Değerleri ve yapıları saklayan kutular gibidirler. Bir değişken deklarasyonundaki her değer (değişken değil) bir türe sahiptir ve olmalıdır da. Bir değerin türünü tanımlamak ya programcı tarafından ya da derleyicinin kendisi tarafından yapılır. Bölümümüzün Değişkenler kısmında da belirttiğimiz gibi bunu Julia otomatik olarak yapmaktadır. Ancak hızlı yürütme sağlamak ve kodumuzu hatalara daha az eğilimli hale getirmek için kaynak kodunu çalıştırmadan önce değerin türünü tanımlamak da mümkündür.

Bunun için veri türlerini tanımak ve neler üzerinde çalıştığımızı bilmemiz gereklidir. 🙂

Aşağıdaki her değer farklı türdedir. Tam sayı değeri, ondalıklı değerden ve rasyonel değerden farklıdır ve benzer şekilde diğer iki değer birbirinden farklıdır.

Hal böyle olunca bu üç değeri toplamamız veya bu değerler üzerinde başka bir işlem yapmamız gerekiyorsa, değerler aynı tipte olmadığı için işlemi gerçekleştirmek zor olacaktır. Bu değerleri birbirleriyle işlem yaptırabilmek, diğer iki değeri, üçüncü değerle aynı türde olacak şekilde dönüştürmemiz gerekir.

Burada programlama dillerinin tip dönüşüm yapıları karşımıza çıkmaktadır. Ancak tip dönüşümlerinden bahsetmeden önce tip sistemlerimizi tanıyalım:

Tip sistemleri temel olarak iki kategoriye ayrılır:

 • Statik Tip Sistemi (Static Type System) : Statik tip sisteminde, çalıştırılabilir her program ifadesi yürütülmeden önce bir türde tanımlanır. Programcı tarafından tanımlanan tipler, performansı olumlu yönde etkilerler.
 • Dinamik Tip Sistemi (Dynamic Type System) : Dinamik tip sisteminde, derleyici kod derleme sırasında değerlerin türüne karar vermek zorundadır. Bu, kodun yürütülmesi için ekstra zaman almasına neden olur.

Julia, değişken değerlerini belirlemek dinamik tip sistemini kullanmaktadır. Ancak, belirli değerlerin belirli türlerde olduğunu gösterme avantajı sağlamak için statik olarak yazılmış tanımları da kabul eder. Yani, zaten hızlı olan bu dili daha da performanslı olacak şekilde kullanabilmek geliştiricinin elindedir.

Varsayılan olarak, Julia türü olmayan değerleri gerekli olan herhangi bir türle atar. Böylece programcı herhangi bir Julia fonksiyonunu, türleri açıkça tanımlamaksızın yazabilmektedir. Ancak, değere açık bir tür sağlamak daha iyi kod okunabilirliğini sağlar ve ayrıca koddaki hataları bulmayı kolaylaştırır. Julia’da tip sistemini kullanmak zorunlu olmasada, kullanımı kodu daha net, daha basit, daha hızlı ve sağlam hale getirecektir.

Tip Deklerasyonu

Julia’da türler :: operatörüyle ilan edilir.
Türler, programın iyi çalıştığını doğrulamak ve derleyiciye, daha hızlı ve daha verimli kodla sonuçlanacak ifade ve değerlerin türü hakkında bazı ek bilgiler sağlamak için belirtilirler.

Geliştirici, türden habersizse ve değere veya ifadeye yanlış bir tür atarsa ​​ne olacağı üç aşağı beş yukarı ortadadır.

Bu Julia’da ki bir istisna ile ele alınır. Sol taraftaki değer sağ tarafta bildirilen türde değilse, bir istisna oluşturulur ve kod yürütme burada durur. Derleyici, sol taraftaki hesaplanan değerin sağ tarafta belirtilen türde olmasını bekler. Ortaya çıkan istisna, sol taraftan (tanımlandığı gibi) beklenen türü ve gerçekte ne üretildiğini belirtir.

Yukarıdaki kodda, sol taraftaki ifade bir ondalıklı türle tanımlandığında, soldaki hesaplanan değerin sonucunun bildirildiği gibi Float64 türünde olması derleyici tarafından öngörülür. Ancak durum yukarıdaki örnek için öyle değildir. Dolayısıyla yürütme sırasında bir hata oluştuğu görülebilir. Derleyici de hata çıktısında TypeError durumunu gösterir ve Int yani tam sayı veri tipi kullanılması gerektiğini işaret eder.

Tamam öyleyse, biz de Int olarak deklare edelim ve sonucu görelim. 🙂

Şimdi derleyicinin dilinden konuşmaya başlıyoruz. 🙂

Atama Operatörü ile Tip Deklarasyonu

Atama işleciyle birlikte kullanıldığında :: işleci, sol taraftaki değişkeni yazılan bir değer yapmak için kullanılırsa, bu değişkeni her zaman aynı türün değerini tutacak şekilde kısıtlar, tıpkı C dilinde statik olarak yazılmış değişkenler gibi.

Değişkene atanan her değer, aynı türde değilse, convert işlevi kullanılarak aynı türe dönüştürülür:

Not: Değişken kapsamlarında tanıttığımız global kullanımı tip deklarasyonuna açık değildir. Şu an için bu destek geliştirilmiş değildir. 🙂

Julia’da fonksiyonlar ile de tip deklarasyonuna izin verilir. Bu, işlevin daima hesaplanan değeri belirtilen tip biçimini dönüştürmesine ve döndürmesine neden olmaktadır.

Fonksiyonları ve parametreleri ileri bölümlerde tanıyacak olsak da bu kısa işlem fonksiyonların ve end anahtar kelimesinin mantığını kısaca açıklamaktadır. 🙂

Yukarıdaki kodda, fonksiyonun tam sayı (integer) değeri döndürmesi gerekir, ancak işlevin tür bildirimi nedeniyle, hesaplanan değerin çıktısı Float64’e yani istenen türe dönüştürülür.

Julia’nın İlkel Veri Türleri

Aşağıda Julia’nın desteklediği ilkel veri türleri sunulmuştur:

 • Tam sayı türler:
TipİmzalanmışBit sayısıEn küçük değerEn büyük değer
Int88-2^72^7 – 1
UInt8802^8 – 1
Int1616-2^152^15 – 1
UInt161602^16 – 1
Int3232-2^312^31 – 1
UInt323202^32 – 1
Int6464-2^632^63 – 1
UInt646402^64 – 1
Int128128-2^1272^127 – 1
UInt12812802^128 – 1
BoolN/A8false (0)true (1)
 • Ondalıklı türler
TürDilimBit sayısı
Float16half16
Float32single32
Float64double64

Ayrıca, bu ilkel sayısal türlerinin de ötesinde Karmaşık ve Rasyonel Sayılar için de tam desteğe sahiptir.

Değerin Hangi Sınıfa Dahil Olduğunu Bulma

Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak değerin hangi veri tipi sınıfına dahil olduğunu görebilirsiniz.

Somut ve Soyut Tipler

Julia her nesnenin bir türe sahip olmasına izin verir. Somut (concrete) bir sınıf, tüm yöntemleri için bir uygulaması olan bir sınıftır. Uygulanmayan yöntemleri olamaz. Ayrıca soyut (abstract) bir sınıfı genişletebilir veya tüm yöntemlerini uyguladığı sürece bir ara birim uygulayabilir. Tam bir sınıftır ve somutlaştırılabilir.

Somut tiplerin alt tipleri olmasına izin verilmez. Alt türler, bir türün alt ögeleridir. Bir tür daha farklı türlere ayrılabilirse, bu bölümlere alt tür denir. Örneğin: katarlar (string), bool, rasyonel vb.

Soyut tipler ise alt tipleri olan sınıflardır. Örneğin: sayılar soyut bir tiptir. Nesnelerini yaratamasak da,türlerinin yardımıyla, bir programcı belirtilen türün alt türlerinden herhangi biriyle çalışabilecek kodlar yazabilir.

Somut tipler başlıca iki kategoriye ayrılırlar:

 • İlkel türler (Primitive types)
 • Bileşik türler (Composite types)

İlkel türlere örnek olarak bir üst başlıkta belirttiğimiz Int8, Int16, Int64, Float16, Float32, String vb. veri türlerini gösterebiliriz.

Serimizin 6. Bölümünde tiplere detaylıca değinecek ve kullanımlarını gösterecek olsak da bileşik türlerin; belirli türlerin tek değerleri olarak ayrı ayrı ele alınabilen adlandırılmış alanların bir koleksiyonu olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

Bileşik türler struct anahtar sözcüğü kullanılarak bildirilebilir. Ayriyeten, Julia mutable anahtar kelimesi ile kullanımıyla değişken bileşik türlerin (mutable composite types) tanımlanmasına da izin vermektedir.

Diziler ve Demetler

Veri türleri/tipleri üzerine yoğunlaşmak önem taşımaktadır çünkü değişkenlerimizin değerlerini tutan, yapılarımızın oluşturulmasını sağlayan yapılar veri türleridir. Julia gibi bir hesaplama odaklı dilin bu konuda sağladığı kontrolleri, algoritmalarımıza uygulayabilmek dili tam performanslı ve doğru şekilde kullanabilmek açısından önem taşımaktadır.

Julia’da, diziler (arrays) ve demetler (tuples) sayısal verilerle çalışmak için en önemli veri türüdür.

Diziler

Julia’da diziler öğelerden oluşan bir koleksiyondur. Diziler, satırlara ve sütunlara bölünmüş N-boyutlu saklama kaplarımızdır. Diziler, içeriklerinin değiştirilebileceği, silinebileceği, üzerine yazılabileceği vb. yapılardır. Değişken tanımlamasında olduğu gibi yine aynı şekilde Julia’da öğeleri diziye atamadan önce bir dizinin veri türünü tanımlamak zorunlu değildir.

Söz dizim formatı:

1B Dizi Oluşturma

2B Dizi Oluşturma

3B Dizi Oluşturma

Dizi Elemanlarına Erişme

Demetler

Demetler ise virgülle ayrılmış aynı veya farklı veri tiplerinin farklı değerlerinin değişmez bir koleksiyonudur. Demetler, dizilere oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak diziler sadece benzer veri türlerinin değerlerini almaktadırlar.. Bir demet değerleri değiştirilemez çünkü demet yapısı değiştirilmeye müsade etmemektedir. Demetler, heterojen bir değerler topluluğudur.

Bir demet içinde saklanan değerlerin sırası herhangi bir tipte olabilir ve tam sayılarla indekslenir.
Bir grubun değerleri söz dizimsel olarak “virgül” ile ayrılır. Gerekli olmamakla birlikte, parantez içindeki değer sırasını kapatarak bir demet tanımlamak daha yaygındır.

Söz dizim formatı:

Örnek Kullanım:

Demet Elemanlarına Erişim

Bir demetin elemanlarına, diziler de olduğu gibi köşeli parantez ([]) kullanılarak kolayca erişilebilir.

Julia programlama dilinde dizilere ve demetlere yönelik tüm kullanımları, dizi operasyonlarını buradan keşfedebilirsiniz.

Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. 🙂

One thought on

Julia: Değişkenler, Operatörler ve Veri Türleri – Bölüm 3

Bir cevap yazın

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.