İktisat ve Veri Bilimi

Son zamanlarda çeşitli teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Bu kavramlardan biri olan Veri Bilimi ise günümüzde oldukça popüler bir disiplin.

Kısa bir tanım yapmak gerekirse, Veri Bilimi verilerden anlamlı bilgiler elde etmek için matematik, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi alanlardan büyük ölçüde yararlanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Peki, birbirinden farklı birçok alanla ilişkisi olan Veri Bilimi ile İktisat arasında bir bağ kurulabilir mi? Bu iki disiplin arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır? İktisat hangi noktalarda ve ne ölçüde Veri Biliminden faydalanabilir?

 

Sosyal Bilim olarak değerlendirilen İktisat, üretim ve bölüşüm ilişkilerini incelerken istatistik ve matematik gibi sayısal alanlarla beraber çalışır. İktisat, karmaşık sistemleri anlaşılır hale getirmek amacıyla matematiksel modeller tasarlar. Bu modeller istatistiksel varsayımlar üzerine kurulur. Bu yönüyle değerlendirildiğinde İktisat ve Veri Bilimi çalışmalarının aynı sayısal temeller üzerine inşa edildiği görülebilir.

İktisadi modeller kısıtlı ekonomik kaynaklar çerçevesinde bazı sayısal hesaplama ve analiz yöntemlerini kullanarak optimum sonuçlara ulaşmayı hedefler. Elde edilen sonuçlar ise planlama ve politika oluşturma süreçlerinde çok önemli bir yere sahiptir.

Bilgi Çağı öncesi yapılan İktisadi çalışmalar genel itibariyle kuramsal ağırlıklı olmuştur. Bu durum planlama ve politika oluşturma süreçlerinde zaman zaman bazı zorluklara sebep olmuştur.

Teknolojik gelişmelerle beraber kullanılabilir verilerin artması iktisadi çalışmaların deneysel ağırlıklı olmasına yol açmıştır. Böylece, ekonomik etkilerin ve sonuçların ölçülmesinde mühim gelişmeler yaşanmıştır.

Fakat toplanan verilerin üssel artması, daha kapsamlı ve detaylı olması yapılan analizlerde programlama becerilerine duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesinde Veri Bilimi araçları oldukça güçlü bir role sahiptir.

İktisat ve Veri Bilimi çoğunlukla birbirini tamamlayan ve aynı sayısal temellere dayanan iki ayrı disiplin olarak değerlendirilse de aralarında bazı farklılıklar da mevcuttur. Bunlardan en çok dikkat çekeni İktisat daha çok nedensellik ilkesine odaklanmış bir disiplin iken Veri Bilimi ise daha çok öngörü elde etmeye odaklanan bir çalışma alanıdır.

 

Sonuç olarak, Büyük Veri kavramı mevcut ekonomik teorilerin test edilmesine, yeni iktisadi araştırmaların daha kolay bir şekilde yapılmasına imkân vermiştir. Bilgi Çağı iktisadi çalışmaların biçimini değiştirdiği gibi planlama ve politika oluşturma süreçlerinde daha tutarlı olma fırsatı sunmuştur. Veri Bilimi araçları iktisadi analiz süreçlerinde birçok kolaylık sağlamıştır, sağlamaktadır.