Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)

 Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)

GBS; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarındaki girişim ve işyerlerine ait ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerin, ortak standartlar çerçevesinde bir veri tabanında toplanması ve bu verilerin entegrasyonu projesidir.

GBS verileri, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yer almamaktadır. GBS verileri hesaplamalarda kullanılan yöntemlerdeki ve veri kapsamındaki farklılıklar nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından RİP kapsamında açıklanan veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan RİP kapsamında olmayan verilerden farklılık gösterebilmektedir

Kurumlar vergisi mükellefleri ile yalnızca ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin farklı kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarındaki ekonomik faaliyet verilerini içermektedir. Ticari kazanç her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır.

Ticari faaliyette esas olan faaliyetin sermaye ve emek içeren bir organizasyona dayanması ve süreklilik arz etmesidir. Zirai kazanç elde eden mükellefler GBS’de yer almamaktadır.

Bankacılık faaliyetleri GBS’de hariç tutulmaktadır. GBS’de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesine göre zorunlu sigortalı işçi çalıştıran işyerleri ile 4/a zorunlu sigortalı çalışanlar dikkate alınmaktadır. Paydaş kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında yer almakla beraber, ticari faaliyette bulunmayan girişim/işyerlerine ait veriler kapsam dışında tutulmaktadır (Zorunlu sigortalı işçi çalıştıran apartman yönetimleri, patent başvurusunda bulunan mucitler vb.). Girişim ve işyerlerinin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2’ ye göre sınıflandırılmıştır.

Tanım ve Kavramlar

Girişim: Girişim birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak mal ve hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim birden fazla yerde birden fazla faaliyet gerçekleştirebilir. Bir girişim yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmektedir.

Girişim Sayısı: GBS kapsamında yer alan ve ilgili dönemde bildirimde bulunan/idari kayıtlara giren girişimlerin sayısıdır.

İş yeri: İş yerlerinin tespitinde SGK kayıtları esas alınmaktadır. İş yeri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sigortalı sayılanların maddi ve maddi olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmaktadır. GBS’ de bu kapsam dahilinde iş yeri bulunmayan her bir girişimin kendisi de iş yeri olarak kabul edilmektedir.

İşyeri Sayısı: İlgili dönemde kapsam ve iş yeri tanımı dâhilinde bildirimde bulunulan iş yerlerinin sayısıdır.

Çalışan Sayısı: İlgili dönemin son ayında adlarına bildirimde bulunulan 4/a zorunlu sigortalı çalışanların sayısıdır.

KOBİ’lerin Sınıflandırılması: 6/24/2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen tanım ve sınıflandırmalara göre yapılmaktadır.

Yöntem ve Hesaplama Kuralları

1) Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Girişimlerin ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırılmasında TÜİK ve GİB kayıtları esas alınmış olup, işyerlerinin ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırılmasında ise Bakanlığımız Sanayi Sicil, SGK, TÜİK ve GİB kayıtları esas alınmaktadır.

2) Girişim Düzeyindeki Finansal Büyüklüklerin İş Yerlerine Dağıtılması
Girişim düzeyinde sistemde yer alan finansal büyüklükler, sigortalı çalışan sayısı ile doğru orantılı olarak işyerlerine paylaştırılmıştır. Böylelikle, birden fazla il ve sektörde faaliyet gösteren girişimlerin finansal büyüklüklerinin, faaliyet gösterdikleri tüm il ve sektörlerde ifade edilmesi amaçlanmaktadır.

3) Sektörler ve Bölgeler Arası Ticaretin Tablolaştırılması
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” adı altında beyan etmek zorundadırlar. Form Ba ve Form Bs ile yapılan bildirimler karşılaştırılarak, bildirimde bulunan mükellefler ile bildirimlerine konu tutarlar eşleştirilerek sektörel ve bölgesel bazda tablolaştırılmıştır. Buradaki sektör ve bölge, girişimin ana faaliyeti ve merkez iline göre belirlenmektedir.

4) Verilerin Eşleştirilmesi
Paydaş kurum ve kuruluşların idari kayıtlarındaki “girişim” düzeyindeki veriler, vergi kimlik numarası vasıtasıyla eşleştirilmektedir.

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.